WYBÓR PARU TEKSTÓW MODLITEWNYCH


POWRÓT 

Troparion niedzielny na ton 2-gi:

Егда сниде к смерти, Животе Безсмертный,
тогда ада умертвил еси блистанием Божества.
Егда же умершия от преисподних воскреси,
вся силы небесныя взываху:
Жизнодавче, Христе Боже, слава Тебе.

Gdyś zstąpił ku śmierci, Żywocie Nieśmiertelny,
wówczas piekło zamarło od blasku Boskości:
a gdyś umarłych z otchłani był wskrzesił,
wszystkie siły niebieskie zawołały:
Życia Dawco, Chryste Boże nasz, chwała Tobie.


Kondak niedzielny na ton 2-gi:

Воскресл еси от гроба, Спасе Всесильне,
и ад виде чюдо сие ужасеся,
и мертвии восташа.
Тварь же видящи радуется с Тобою,
и Адам вкупе веселится,
и мир, Спасе мой, воспевает Тя присно.

Zmartwychwstałeś z grobu, Wszechmocny Zbawco,
i piekło, ujrzawszy cud, przeraziło się,
i martwi powstali;
stworzenie, widząc to uraduje się w Tobie
i Adam uweseli się
i świat, Zbawco mój, zawsze opiewać Cię będzie. Modlitwa do Ducha Świętego:

Царю небесныи,
Утешителю, Душе истиныи,
иже везде сыи и вся исполняя,
сокровище благих и жизни подателю,
прииди и вселися в ны,
и очисти ны от всякия скверны,
и спаси, Блаже, души наша.

Królu niebieski,
Pocieszycielu, Duchu prawdy,
który wszędzie jesteś i wszystko napełniasz,
ucieczko dobrych i życia dawco,
przyjdź i zamieszkaj w nas,
i oczyść nas od wszelkiej zmazy,
i ratuj, o Dobry, dusze nasze.


Troparion do Krzyża Świętego:

Спаси Господи, люди своя,
и благослови достояние свое,
победы православным христианом
на сопротивныя даруй,
и своя сохраняя Крестом люди.

Ratuj, Panie lud swój
i błogosław dostojeństwo swoje,
zwycięstwo prawosławnym chrześcijanom
nad przeciwnościami daruj
i chroń krzyżem lud swój.


Hymn Jednorodzony Synu (Monogenes):

Единородныи Сыне и Слово Божие,
безсмертен сыи
изволивыи спасения нашего ради
воплотитися от Святыя Богородицы и Приснодевы Марии,
непреложно вчеловечивыися.
Распятся Христе Боже, смертию на смерть наступивыи.
един сыи Святыя Троицы,
Спрославляемыи Отцу и Святому Духу,
спаси нас.

Jednorodzony Synu i Słowo Boże,
który nieśmiertelnym będąc
raczył dla naszego zbawienia
przyjąć ciało od Świętej Bogarodzicy i zawsze Dziewicy Marii,
bezsprzecznie stał się człowiekiem.
Dawszy się ukrzyżować i śmiercią zwyciężywszy śmierć
jednym bedąc w Trójcy Świętej,
współchwalony z Ojcem i Duchem Świętym,
ratuj nas.

 Modlitwa wielbiąca do Matki Bożej:

Достойно есть яко воистину
блажити Тя, Богородице,
присноблаженную и пренепорочную
и Матерь Бога нашего.
честнейшую херувим
и славнейшую воистину серафим,
без истления Бога Слова рождьшую,
сущую Богородицу, Тя величаем.

Godnym jest zaiste
sławić Cię, Bogarodzico,
zawsze dobrą i niepokalaną
i Matkę Boga naszego
Godniejszą od cherubinów
i zaprawdę sławniejszą od serafinów,
która bez pokalania urodziła Boga – Słowo,
tę Bogarodzicę, Ciebie wielbimy.

 

Pieśń o zmartwychwstaniu:

Воскресение Христово видевше,
поклонимся Святому Господу Исусу,
единому безгрешному.
Кресту Твоему покланяемся, Христе,
и святое Воскресение Твое поем и славим:
Ты бо еси Бог наш,
разве бо Тебе иного не знаем,
имя Твое нарицаем.
Приидите, вси вернии,
поклонимся Святому Христову Воскресению:
се бо прииде Креста ради радость всему миру.
Всегда благословяще Господа,
поем Воскресение Его:
распятие бо претерпев,
и смертию смерть разрушив.

Zmartwychwstanie Chrystusowe ujrzawszy,
pokłońmy się Świętemu Panu Jezusowi,
jedynemu bezgrzesznemu.
Krzyżowi Twemu, kłaniamy się, Chryste
i święte zmartwychwstanie Twoje śpiewamy i chwalimy:
Tyś jest bowiem Bogiem naszym,
oprócz Ciebie innego nie znamy,
imię Twoje nazywamy.
Przyjdźcie, wszyscy wierni,
pokłonimy się świętemu Chrystusa zmartwychwstaniu:
gdyż przez Krzyż przyszła radość wszemu światu.
Zawsze błogosławiąc Pana
śpiewamy zmartwychwstanie Jego:
bowiem ukrzyżowanie przecierpiał
i śmiercią zniszczył śmierć.


Modlitwa przed zaśnięciem:

 

Да воскреснет Бог, и разыдутся врази Его,
и да бежат от лица Его ненавидящии Его.
Яко исчезает дым, да исчезнут;
яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси
от лица любящих Бога
и
 знаменующихся крестным знамением.
И да возвеселимся рекуще:
радуйся, Кресте Господен,
прогоняя бесы силою на Тебе пропятаго
Господа нашего Исуса Христа,
во ад сшедшаго и поправшаго силу диаволю
и давшаго нам Крест свой честныи,
на прогнание всякого супостата.
О, пречестныи и животворящии Кресте Господень
помогай ми со Пресвятою Госпожею Богородицею
и со всеми святыми небесными силами
всегда и ныне и присно и во веки веком.
Аминь
.

Niechaj zmartwychwstanie Bóg i rozproszą się wrogowie Jego,
i uciekną od oblicza Jego ci, którzy Go nienawidzą.
jak sczeźnie dym, tak niech sczezną,

jak taje wosk od oblicza ognia, tak niech zginą biesy
od oblicza miłujacych Boga
i żegnających się znakiem krzyża.
I weselmy się mówiąc:
raduj się, Krzyżu Pański,
przepędzający biesy
mocą na tobie rozpiętego
Pana naszego Jezusa Chrystusa,
który zstąpił do piekieł i zwyciężył siłę diabelską
i dał nam Krzyż swój chwalebny
dla przepędzenia wszelkich przeciwności.
O, przechwalebny i życiodajny Krzyżu Pański,
pomagaj mi wraz z Przenajświętszą Panią, Bogarodzicą
i wszystkimi świętymi mocami niebieskimi
teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Amen.

 

 

POWRÓT